مقاله ارایه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: ارایه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاستگذاری
مقاله تبلیغات اثربخش
مقاله نقشه شناختی
مقاله صنعت بیمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسنقلی پور طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: همتی عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم در مورد خدمات بیمه است. از آنجاکه خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه اطلاعات گسترده ای است، فعالیت های تبلیغات حرفه ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی مردم نمود بالایی پیدا می کند. سیاست گذار مناسب تبلیغات در صنعت بیمه، می تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنتیجه افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه شود. هدف اصلی این پژوهش، تایید اجزای مدل سیاست گذار تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه کشور و تعیین روابط بین این اجزا است. برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تایید اجزا و روابط مدل از روش های همبستگی پیرسون، کروسکال والیس، مقیاس پردازی چندبعدی، کیو. ای. پی، تحلیل خوشه ای و بلوک بندی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ابعاد شش گانه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علی و مساله یابی؛ تدوین و تصویب سیاست ها؛ شرایط مداخله گر؛ شرایط زمینه ای؛ اجرای سیاست ها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاست ها را تایید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تا حدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است.