مقاله ارایه مدلی از زیرساخت انسانی – اجتماعی توانمندساز اقدامات مدیریت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: ارایه مدلی از زیرساخت انسانی – اجتماعی توانمندساز اقدامات مدیریت دانش
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه انسانی
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوریان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: موسی خانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر دانایی محوری، مدیریت دانش به مهم ترین وظیفه سازمان هایی تبدیل شده که به دنبال استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند و ناملموس اند. اجرای موفقیت آمیز پروژه های مدیریت دانش در سازمان به ایجاد زمینه ها و شرایط مناسب و تقویت کننده ای نیاز دارد. یکی از عواملی که می تواند نقش بسیار موثری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش داشته باشد، زیرساخت انسانی – اجتماعی است که نقش و تاثیر آن در موفقیت مدیریت دانش در سازمان به اندازه زیرساخت هایی مانند وجود ساختار و فناوری مناسب اهمیت دارد. از این رو در این مقاله نقش و تاثیر سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در ارتقای اثربخشی اقدات مدیریت دانش در سازمان تشریح و بررسی می شود که این سرمایه های سازمانی چگونه می توانند نگرش ها و رفتارهایی در افراد ایجاد کنند که انجام اقدامات مدیریت دانش را در سازمان تسهیل کنند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل  950نفر مدیران و کارشناسان شرکت پخش فراورده های نفتی ایران است که با نمونه گیری تصادفی انجام شده، ۲۷۴ نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدل ارائه شده از زیرساخت انسانی – اجتماعی مدیریت دانش تاثیر قابل توجهی بر ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در سازمان دارد. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می شود.