سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا،دانشکده ی علوم دریایی و اقیانوسی،دان
کمال غانمی – استادیار گروه شیمی دریا،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی،دانشگاه علو
یداله نیکپور – استادیار گروه شیمی دریا،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی،دانشگاه علو
زهرا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا،دانشکده ی علوم دریایی و اقیانوسی،دان

چکیده:

در این مطالعه ،کاربرد نانوذرات گوگرد نشانده شده بر روی آلومینا به عنوان یک جاذب مناسب در روش استخراج فاز جامد و تعیین مقادیر کم از یون های سرب را در نمونه های آبی خور موسی و نمونه های پساب، با استفاده از دستگاه طیف سنجی جذب اتمی شعله ای مطالعه شده است. پارامتر های موثردر پیش تغلیظ آنالیت ،مانندpH؛ حجم محلول نمونه ،حجم محلول شوینده،سرعت جریان شویش محلول از ستون،نوع شوینده و اثر یون های تداخل کننده ،بررسی شد.نتایج نشان داد که با به کار بردن سرعت جریان عبور ۲۵ml/minوpH 8/5 برای محلول نمونه،یون های سرب می توانند به طور کمی جذب سطحی نانوذرات گوگرد نشانده شده روی آلومینا شوند.آنگاه می توان از ۲ml نیتریک اسید M3 در متانول،بعنوان شوینده ،یونها را از جاذب جداسازی نمود حد تشخیص روش برای سرب μg l-1 0/05به دست آمد.نتایج تجزیه ای برای نمونه ی ماهی استاندارد تایید شده ( ۳-(DORM طبق روش محاسبه شده با مقدار واقعی در توافق خوبی بود . روش پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای نمونه های محیطی مانند پساب پتروشیمی،و نمونه های آب دریا به کار برده شد