سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان نجف زاده اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد نرمافزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،گرو
جابر کریم پور – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز
مجید مقدم دیزج هریک – دانشجوی کارشناسی ارشد نرمافزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،گرو

چکیده:

امروزه با گسترش شبکههای کامپیوتری، بحث امنیت شبکهها بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا تشخیص نفوذ به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برقراری امنیت در شبکههای کامپیوتری شناخته میشود. سیستم کشف نفوذ که به اختصارIDS نامیده میشود، برنامهایست که با تحلیل ترافیک جاری شبکه و یا تحلیل تقاضاها سعی در شناسایی فعالیتهای نفوذگرانه مینماید و در صورتی که تشخیص دهد که ترافیک ورودی به شبکه ازطرف کاربران مجاز نیست و از فعالیتهای یک نفوذگر ناشی میشود، به نحو مناسب مسئول شبکه را در جریان میگذارد و یا یک واکنش خاص نشان میدهد. بنابراین سیستمهای تشخیص نفوذ، بخش زیادی از زیربنای امنیتی سازمانها را تشکیل میدهند. در این راستا استفاده از رویکردهای هوشمندانهی دادهکاوی و سیستمهای خبره، به منظور پیشگویی ناهنجاریها در شبکههای کامپیوتری در حال افزایش است. در این مقاله با استفاده از ترکیب سیستمهای خبره با الگوریتمها و تکنیکهای دادهکاوی، مدلی به منظور تشخیص نفوذها و رفتارهای غیرنرمال در شبکههای کامپیوتری ارائه میکنیم