چگونه تدریس کند؟

هر جلسه  درسی، از مجموعهای آموزشها، شیوهها، تمرینها و تکلیف ها تشکیل می شود. در هر نوبت، پیش از شروع، انجام کارهایی مقدماتی از قبیل: حضور افراد، بررسی و بازدید تکالیف درسی، تذکرات لازم و آماده سازی افراد برای گوش دادن و ایجاد شوق و انگیزه برای آموختن و بیان شیوه  کازانجام میشود. آنگاه قسمت اصلی که ارائه  طرح درسی است و سپس فعالیت های تکمیلی از قبیل خلاصه  درس و جمع بندی و سؤالات پایانی و ارائه  تکلیف و تمرین و آزمون انجام میگیرد. مجموعه ای از این نکات به صورت زیر قابل بیان است:

۱ – مطالعه و آمادگی قبلی و تهیه درس (مقدمه، مطلب اصلی، پروراندن، نتیجه گیری)

۲ – تفهیم مطلب، نه فقط گفتن و رد شدن بدون توجه به فهم مطلب توسط شاگردان (گفت و شنود با شاگردان، میزان فهم و تفهیم در کلاس را روشن میسازد.)

۳- ذکر اجمالی از درسی قبلی و جمع بندی مطالب در پایان درسی.

۴- سؤال کردن از شاگرد، تا وی احساس حضور و خطاب پیدا کند.

۵ – فرصت سؤال دادن به شاگرد، که هم شخصیت دادن به اوست، هم کمک به فهم و هم پرورش ذهن،

۶ – استفاده از وسایل و ابزار کمک آموزشی (سمعی و بصری و اجرا و عمل کردن در کلاس، مثل آموزش وضو) سه نکته  اخیر، هم کلاس را با نشاط نگه می دارد، هم کمک به فهم و تفهیم می کند، هم فرصت فکر کردن به معلم و شاگردان میدهد و هم شاگردان از چنین کلاسی راضی می شوند و از حضور در آن لذت میبرند.

نکات جنبی تدریس نکاتی مرتبط با مسائل شکلی و ظاهری کلاس و تدریس و رفتار در حین تدریس است که رعایت آنها جاذبه آفرین است:

۱- تمرین روی لحن و صدا و بیان

۲- ارزشیابی از کار خود و تأثیر درس و فهم شاگردان

۳- واگذاری مسؤولیتهایی به افراد در کلاس (سهیم کردن آنان)

۴- ادامه  یادگیری برای معلم، در جا نزدن، افزایش مطالعه و آگاهی

۵- ابتکار در تدریس

۶- آرام کردن کلاس با راههای غیر مستقیم

۷- رعایت وقت از نظر شروع و ختم و میزان تدریس و حضور بموقع

۸- آراستگی و نظافت ظاهری معلم

۹ – تکیه ندادن به دیوار، تخته سیاه، میز

۱۰- بازی نکردن با تسبیح، قلم، لباس، و هر چیز دیگر

۱۱- استفاده از تخته سیاه و تابلو و طرح و نمودار

۱۲ – ایجاد رقابت سالم میان شاگردان