سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایرج برگ گل – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکدهی فنی دانشگاه گیلان
روح اله شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه گیلان
محمد صادق مقصودی –

چکیده:

استفاده از میدانهای جدید ۱ به عنوان یک ابزار کنترل ترافیک مناسب به جای انواع تقاطعهای دیگر، امروزه در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. میدانها تعداد تداخلهای خودرویی در تقاطع را کاهش میدهند و باعث افزایش ظرفیت، ایمنی و کاهش تاخیر در حجمهای کم تا متوسط میشوند.[ ۱] تاخیر ترافیک یک معیار ارزیابی کارایی تقاطعهای کنترل شده با تابلوی ایست و احتیاط، تقاطعهای چراغدار و میدانها میباشد[ ۲]. در مورد تاخیر در میدان، مطالعات گستردهای در سطح جهان انجام نشده است و تنها مطالعاتی در کشورهای پیشرفته نظیر بریتانیا، امریکا و استرالیا انجام شده است. طراحی و تحلیل میدانهای شهری به عنوان یکی از انواع تقاطعها، نیازمند شناخت و براورد دقیق پارامترهای ترافیکی چون حجم ترافیک، ظرفیت، طول صف و میزان زمان تاخیر است. در مطالعهی حاضر از شرایط ترافیک در ۴ میدان بدون چراغ شهر کرمان در ساعت اوج فیلمبرداری ویدئویی انجام شد. دادههای مربوط به طرح هندسی شامل: عرض سوارهروی ورودی، عرض سوارهروی گردشی، عرض سوارهروی خروجی و قطر جزیرهی مرکزی، با برداشت میدانی اندازهگیری شدند. دادههای مربوط به حجم ترافیک شامل: حجم ورودی، حجم گردشی و حجم خروجی، از روی فیلمهای ویدئویی مدلی برای براورد زمان GMDH تهیه شده، برداشت شدند. در نهایت با استفاده از شبکهی عصبی نوع تاخیر حرکتهای گردش به راست، مستقیم و گردش به چپ به طور جداگانه که بیشتر به رفتار رانندگان و شرایط ترافیکی و هندسی میدانهای کشور ما شبیه است، به دست امده است.