سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارنگ مویدقائدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن

چکیده:

یکی از چالشهای مهم در زمینهی حمل و نقل، میزان سوانح جاد های و خسارات ناشی از آن است. در این مقاله، رویکردی برای بررسی این سوانح ارائه میشود، که به واسطه ی آن سانحه ی جاده ای در دو سطح میکروسکوپیک و مایکروسکوپیک مورد بررسی قرار م یگیرد و بر این اساس عوامل منجر به وقوع آن نیز در دو سطح تعریف میشود. در این رویکرد اعتقاد بر این است که هر عامل مایکروسکوپیک براثر رابطه ی عرضی بین چند عامل میکروسکوپیک به وجود آمده است. هدف از ارائه ی این رویکرد، درک و شناسایی درست عوامل مؤثر در سوانح جاد های به منظور یافتن مناسبترین راهکار م یباشد. تأکید ما، بر ایجاد یک رابط هی متعادل بین راه حلهای رفتاریBehavioral) و راه حلهای فناورانهTechnological) به منظور کاهش خطر و رفتارهای خطرناک رانندگان، بر اساس شناخت عوامل تأثیر گذار در سانحه ی جادهای میباشد