سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسنی – دانشیار گروه راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس
محمد دیندار – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمدقادر زرین کیا – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شیارافتادگی درروسازی به دو گروه بررشی و یا سازه ای تقسیم بندی می شوند شیار افتادگی برشی به شیارهایی اطلاق می گردد که در لایه ی رویه روسازی اتفاق افتاده و به لایه های زیرین منتقل نمی شود ولی شیار افتادگی سازه ای ناشی از تنش زیاد وارده بر بستر و کمبود مقاومت بستر روسازی بوده و این شیار افتادگی تا عمق روسازی امتداد می یابند. دراین تحقیق هدف بررسی وضعیت گسیختگی ژئوتکستایل های اجرا شده در روسازی ها با استفاده از هندسه ی شیارهای سازه ای عمق و طول آنها در سطح روسازی است دراین مقاله روش تحلیلی و تقریبی برای ارزیابی وضعیت گسیختگی ژئوتکستایل های اجرا شده هنگام وجود شیار افتادگی های سازه ای ارائه شده است.