سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا
کمال غانمی –
وحید خلیلی فرد –
عمادالدین حبیبی –

چکیده:

در این تحقیق، کاربرد نانوذرات گوگرد نشانده شده بر روی آلومینا به عنوان یک جاذب مناسب در روش استخراج فاز جامد برای تعیین مقادیر کم یون های سرب در نمونه های آبی خور موسی، نمونه های پساب و گرد و غبار غلیظ مرکز شهر اهواز با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی شعله ای مطالعه شد. به دلیل بافت پیچیده و اثر تداخل طیفی، و نیز مقادیر اندک آلاینده ی سرب، مرحله پاک سازی و تغلیظ لازم است. پارامتر های موثر در پیش تغلیظ آنالیت، مانند؛pH ، حجم محلول نمونه، حجم محلول شوینده، سرعت جریان شویش محلول از ستون، نوع شوینده و اثر یون های تداخل کننده بررسی شد. نتایج نشان داد که با به کار بردن سرعت جریان عبور mL/min25و pH برابر ۵/۸ برای محلول نمونه، سرب می تواند به طور کمّی جذب سطحی نانوذرات گوگرد نشانده شده روی آلومینا شوند. با استفاده از mL 2 نیتریک اسید در متانول( mol/L3) بعنوان شوینده، یون ها از جاذب جداسازی شدند. حد تشخیص روش برای سرب،L/gµ ۵/۰ به دست آمد. روش پیشنهادی برای سنجش سرب موجود در نمونه های محیطی مانند پساب پتروشیمی، نمونه های آب دریا و گرد و غبار مرکز شهر اهواز به کار برده شد و نتایج قابل قبولی به دست آمد.