سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه محبی – دانشگاه صنعتی شیراز
حمیدرضا ملکی – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

این مقاله روشی برای حل مسائل تصمیم گیری گروهی در محیط های فازی بر اساس ترکیب تکنیک آنتروپی (برای تعیین وزن شاخصه ا ) و الگوریتم پیشنهادی کائو و همکارانش ارائه می دهد. از آن جایی که در اکثر مسائل تصمیم گیری گروهی، شاخص ها نقشی غیر قابل انکار در تصمیم گیری دارند، دانستن اهمیت نسبی آن ها در مسائل تصمیم گیری امری ضروریست، اهمیت نسبی هر شاخص درجه ارجحیت آن شاخص نسبت به بقیه شاخص ها را برای مسئله تصمیم گیری می سنجد. در این مقاله به دلیل اینکه تعیین اهمیت نسبی شاخص ها درتکنیک آنتروپی در مقایسه با الگوریتم پیشنهادی ک ائو و همکاران زمان محاسباتی کمتری نیاز دارد ، را برمی گزینیم. متناظر با هر گزینه انتخابی، شاخصی تحت عنوان ضریب نزدیکی، معین و بر اساس آن تمامی گزینه های مورد نظر رتبه بندی می شوند. در نتیجه گروه تصمیم گیرنده در برخورد با شاخص های نا دقیق و مبهم قادر به انتخاب گزینه مناسب می باشد.