سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا پورمیری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حسین رضایی – استادیار دانشگاه اصفهان
اکبر نیلی پورطباطبائی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

تفکرناب که ازصنایع خودروسازی اغاز شده میتواند درسیستم های تولیدسفارشی یا پروژه ای درحوزه نفت و گاز ونیرومورد استفاده قرارگیرد روش پیشنهادی این پژوهش تدوین و پیاده سازی استراتژی های موثربرعملکرد تمین کنندگان جهت ترغیب آنها درحرکت به سمت تولید ناب بادرنظر گرفتن همزمان نظر تامین کنده و کارفرما است معیارهای تفکر ناب درقالب خوشه های فرایند تحلیل شبکه ای دسته بندی میگردد و با استفاده ازروش ازمایشگاه ارزیابی و تست تصمیم گیری ارتباطات بین معیارها مشخص میشود بانظر سنجی ازدو دسته تامین کنندهی کارا میتوان استراتژیهای موثربرعملکرد تامین کنندگان را برساس معیارهای تفکر ناب رتبه بندی نمود استراتژی مدیریت مالی و استراتژی مشارکت استراتژیه ای برتر درفرایند تحلیل شبکه ای هستند که برنامه ای عملیاتی زیرمجموعه آنها دردستورکار کارفرما قرار میگیرد.