سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحسان توکلی نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا صفوی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
علی باقری – استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

راهکارهای پرهزینه ی مهندسی الزاما پاسخگوی نگرانی های عمیق مدیریتی جهت نوع و نحوه ی توسعه در یکمنطقه نبوده و غالبا تصویری مبهم و واگرا از اینده ی منطقه به دست میدهند حال آنکه بازنگری درمفاهیم اولیه م یتواند نقشی تعیین کننده در ارائه راهکاری کارا و اثربخش در توسعه ی پایدار منطقه ایفا کند پیاده سازی مفهوم مدیریت بهم پیوسته منابع آب در سطح حوضه ابریز نیز از مصادیق بارز این بحث است دراین تحقیق سعی شده است بدو ن استفاده از ابزارهای متنوع مهندسی و ارائه ی راهکارهای تک بعدی مبتنی بر تعیین منابع و مصارف در یک حوضه به بازتبیین مفهوم مدیریت بهم پیوسته منابع آب در حوضه آبریز پرداخته و این بار راهکاری مبتنی بر هویت ذاتی این مفهوم ارائه گردد.