سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد عالی پناه – کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدسعید بحرینیان – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله تولید شبک ه ی ب ی سازمان تطبیقی با حل جریان غیرلزج انجام شده است . دو بسته ی نرم افزاری تولید شبک ه ی بی سازمان و حل جریان غیرلزج به طور مجزا تهیه شد ه اند. بسته های نر م افزاری تولید شبکه و حل جریان ب ه طور خودکار ترکیب شده و شبکه ی بی سازمان تطبیقی تولید شده است . از یک الگوریتم سریع برای تولید شبکه ی بی سازمان استفاده شده است . معادلات اویلر به عنوان معادلات حاکم بر جریان غیرلزج، به روش حجم محدود گسسته سازی و حل شده اند. شبکه ی بی سازمان تط بیقی با حل جریان، به دو روش جایگذاری مجدد گره و جابجایی گره ها تولید شده است . نتایج تحلیل جریان غیر لزج بر روی شبک ه ی ثابت، شبکه ی تطبیقی به روش جایگذاری مجدد گره و شبک ه ی تطبیقی به روش جابجایی گره ها ارائه شد ه اند. نتایج بدست آمده با حل تطبیقی، تشخیص مکان شوک روی بالواره را امکا نپذیر نموده است