سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهراب رامک – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات چهره صنعت را دگرگون نموده و میتواند زمینه ساز بکارگیری آن درارتقا مدیریت زنجیره تامین باشد این مقاله با هدف ارایه الگویی جهت ارتقا سطح کیفی مدیریت زنجیره تامین به بررسی عوامل موثر دراتخاذ تصمیم بکارگیری فناوری اطلاعات پرداخته و با تکیه براهمیت جریان سریع ودقیق اطلاعات ابزارهای فناوری و سیستمهای اطلاعاتی قابل بکارگیری درزنجیره تامین و اثرات ناشی از آن را مورد مطالعه قرارمیدهد نتایج مطالعه نشان داد که به منظور ارتقا سطح کیفی مدیریت زنجیره تامین اتخاذ راه کارهای فناوری اطلاعات شرط لازم بوده و به عواملی همچون وسعت بنگاه میزان موفقیت بنگاه عدم اطمینان بنگاه از صحت عملکرد فشارشرکا فعال و حمایت مدیران ارشد بستگی دارد ولی شرط کافی نیست زیرا بکارگیری بدون برنامهریزی آن نیز می تواند زمینه های شکست را فراهم آورد شرط کافی دراین خصوص برنامهر یزی دقیق با الگوی مشخص الگوی پیشنهادی ارایه شده درنتیجه گیری مطالعه و اجرای مرحله به مرحله آن با بهره گیری از ابزارهای سیستم اطلاعاتی درجهت انتقال سریع و دقیق اطلاعات ارتقا همکاری دردو بعد داخلی و خارجی کاهشی اثرات شلاق چرمی بهبودی پاسخگویی و توسعه کانالهای بازاریابی و فروش بوده و ضمن اعمال اثراتی همچون ایجاد همکاریهای مشترک ایجاد توسعه راهبردی کسب و کار و تسریع درفرایند و عملیات چرخه زنجیره تامین ارتقا سطح کیفی مدیریت آن را به دنبال خواهد داشت.