سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی پیرایش نقاب – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛
داود پیرایش نقاب – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مالی، دانشکده ی مدیریت دانشگاه ت
وحیده مجیدی فرد – کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور،

چکیده:

در این مقاله یک مدل سفارش چند محصولی با زمان های تحویل مختلف و در شرایط تقاضای پویا در یک زنجیره ی تأمین دوسطحی )یک تولیدکننده و یک تأمین کننده( ارائه شده است. حل مدل مزبور با لحاظ نمودن اهداف هر دو سطح از زنجیره توسط یکالگوریتم ابتکاری انجام گرفته است. در الگوریتم ارائه شده هدف کاهش هزینه در سطح زنجیره ی تأمین و به دست آوردن مطلوب ترینزمان های سفارش دهی و ارسال قطعات می باشد. برای رسیدن به این هدف، شرایط مختلف سفارش دهی و ارسال با در نظرگرفتن زمان های تحویل قطعات مختلف مورد بررسی قرارگرفته است و حالتی که هزینه ی کل در زنجیره ی تأمین حداقل مقدار را دارد به دست آمده است. برنامه ی نرم افزاری به زبان ) (VISUAL BASIC نیز برای حل مسئله تهیه شده است