سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد
راشد صحرائیان – استادیار دانشگاه شاهد

چکیده:

دراین مقاله یک کران پایین جهت حداقل کردن حداکثر زمان تکمیل درمساله زمان بندی ماشین های موازی غیریکسان با محدودیت زمان آمادهس ازی وابسته به توالی ارایه شده است همچنین درکران پایین پیشنهادی یک حالت خاص از آن را معرفی می کنیم که درآن تعداد کارها از تعداد ماشین ها کمتر است از انجایی که کران پایین پیشنهادی برای اولین بار ارایه شده و کارمشابهی درادبیات وجود ندارد برای بررسی اثربخشی و کارایی این کران پایین نتایج حاصل از به کارگیری آن درچند مساله نمونه با نتایج حاصل از حل بهینه الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است ارزیابی نتایج نشان دهنده عملکرد مطلوب و منطقی کران پایین بهعنوان مرجعی برای مقایسات جامع الگوریتم ها درادبیات است.