سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حاجی نظری – همدان، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی
محمدحسن مرادی –
محمود پری پور – دانشگاه صنعتی همدان -گروه علوم پایه

چکیده:

تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از یک نوع سوخت ورودی صرفه جویی انرژی قابل توجهی را ممکن ساخته و در بسیاری از موارد عملکرد آن با بازدهی بالاتری نسبت به تولید مجزای برق و حرارت همراه است. با این حال بررسی توجیه پذیری اقتصادی نیروگاه با در نظرگرفتن شرایط بهره برداری و عدم قطعیت در پارامترهای بهره برداری ضروری به نظر می رشد. در این مطالعه یک چهارچوب بهینه سازیاقتصادی به منظور ارزیابی سرمایه گذاری در احداث واحد تولید همزمان با وجود عدم قطعیت در پارامترهای حساس انرژی ارائه م یگردد که در آن یک استراتژی بهینه برای کاهش هزین ههای بهره برداری، با توجه به مدل عملکرد نیروگاه پیشنهاد م یگردد. در این تحقیق از تئوری مجموعهفازی برای بررسی عدم قطعیت های مربوط به تقاضا و قیمت انرژی در تعیین رنج بهینه نیروگاه و بویلر کمکی، تا دست یابی به ماکزیمم مقدار ارزش خالص فعلیNPV) از مقادیر مورد انتظار سرمایه گذاری، استفاده شده است. در نهایت کارایی روش پیشنهادی با آنالیز تصمیم احداث یک نیروگاهCHPبرای یک بیمارستان نمونه ارائه م یگردد.