سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرزانه بصیری – کارشناس ارشد مدیریت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

امروزه کارآفرینی زنان موضوع خاص و مورد توجه سراسر جهان است. بسیاری از محققان معتقدند که فعالیت های کارآفرینی توسط زنان، نقش برجسته ای در ارتقای خانوادهها و رشد و توسعه کشورهای خود هستند. موفقیت زنان کارآفرین در این جوامع نه تنها موجب سود اقتصادی میشود، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می کند. از آنجا که زنان بخش قابل ملاحظه ای از نیروی کار جامعه را تامین می کنند، عملکرد کارآفرینانه آنان در جهت رشد تولید یا فروش، افزایش سرمایه و … به توسعه اقتصادی جامعه کمکمی کند. با توجه به اینکه عوامل روانشناختی یکی از عوامل مؤثر در کارآفرینی افراد تشخیصداده شده است، از این رو تحقیق حاضر بر آن بود تا یکنوع شناسی از نقش عوامل روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی زنان ارائه دهد. بر این اساس ضمن مروری بر مفاهیم کارآفرینی،کارآفرینی زنان، ضرورت کارآفرینی زنان و همچنین عوامل روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی، بحث و نتیجه گیری انجام گرفت و در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شد