سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا آقاپور – عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه مازندران
محسن کلیچ – .کارشناس مرکز رشد دانشگاه مازندران

چکیده:

روابط اجتماعی از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان اجتماعی را به خود مشغول داشته است. از طرفدیگر، در قرآن نیز اشاره فراوانی به این روابط شده است. اسلام به عنوان دینی که پاسخگوی نیازهای ضروری روحی و جسمی انسان ها درتمام عصرها و مکان هاست نه تنها روابط سازنده اجتماعی را مورد تأئید قرارد اده و امضاء کرده است بلکه با پایه گذاری برخی از اصول درروابط اجتماعی اهمیت آن را به جامعه ایمانی گوشزد کرده است. در مقاله حاضر، با هدف ارائه یک نوع شناسی از مؤلفه های اخلاقو روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن، دیدگاه جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم اجتماعی و همچنین متفکران و اندیشمندان الهی و اسلامیبیان شده و در نهایت آیاتی از قرآن کریم که مستقیم یا غیرمستقیم به بحث روابط اجتماعی پرداختندارائه شده و در پایان مقاله، موارد مذکور جمع بندی، بحث ونتیجه گیری ارائه گردید.