سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن کلیچ – کارشناس ارشد اقتصاد
فاطمه یحیی تبار – کارشناس ارشد مدیریت
عصمت السادات طاهری – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

باعلم به اینکه اقتصاد و صنعت کشور ما هنوز درمراحل نظام سازی به سرمیبرد و هزینه گرایشهای یکسویه ونسخه های عمومی و الگوبرداری و اقتباس چشم بسته را بارها و بارها پرداخته است نیاز فراوان به مطالعاتی از نسخ مطالعات سرمایه گذاری و شناخت تنگناها و موانع موجود فراروی آن بیش ازپیش احساس میگردد لیکن متاسفانه ادبیات این رشته هنوز جایگاه خود را درآثار اقتصادی کشور ایران به دست نیاورده است مقاله به بررسی سازوکارهای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و فرایند آن پرداخته است به این منظور ابتدا مروری برمفهوم فرصت و فرصت های سرمایه گذاری داشته و سپس فرایند شناسایی فرصت های سرمایه گذاریدرایران را به اختصار مورد بررسی قرار داده است و برایده پردازی الگوبرداری تحقیق و توسعه و آشنایی با تکنولوژی های نوین به عنوان جزئی از این فرایند که مستقیما دررابطه با کشف فرصت هاست تاکید می شود.