سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سیاوش خرسندی – تهران، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در زمانبندی مد مش استانداردIEEE 802.16 تقسیم زیر فریم داده به دو بخش ثابت و اختصاصی برای زمانبندیهای متمرکز وتوزیعشده مانع استفاده بهینه از منابع میشود. نبود این تقسیمبندی، ارسالهای دادهای عاری از برخورد را که یکی از اهداف اصلی استاندار د ۸۰۲٫۱۶ است، غیرممکن میسازد. علت این امر، تفاوت اساسی زمانبندیهای متمرکز و توزیعشده از لحاظ نحوه محاسبه اعتبار زمانی است . در این مقاله، ما برای اولین بار نحوه محاسبه اعتبار زمانی در زمانبندیهای متمرکز و توزیعشده را بررسی و درنتیجه این بررسیها مکانیزم زمانبندی ترکیبی پیشنهاد کردهایم که علاوه بر زمانبندی ارسالهای درونشبکهای و برونشبکهای به شکل عاری از برخورد، با زمانبندیSpatia Reuseهر دو نوع ارسالها از منابع نیز به نحو بهینهتری استفاده میکند. کارایی مکانیزم پیشنهادی با استفاده از شبیهسازیهای صورت گرفته ارزیابی شد و نتایج نشان دادند که مکانیزم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتمهای موجود، تأخیر جریانهای درونشبکه ای را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد