سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نژاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و رشت
شهریار محمدی –
فرزانه فهمانی ارشد –

چکیده:

باافزایش روزافزون فعالیت های صورت گرفته از طریق اینترنتحضور برخی از سرویسها برای ایجاد بستری امن ضروری به نظر می رسد ما دراین مقاله یک سیستم کارآمد را برای برقراری ارتباطات ایمن درسلامت الکترونیک پیشنهاد کردها یم این معماری ۵ شاخصه امنیتی Authentication EAuthorization جامعیت انکارناپذیری و محرمانگی را مورد توجه قرار داده است این معماری از یک شما رمزنویسی که ترکیبی از کلید عمومی و سیستم های رمزنویسی کلید متقارن است بهره میگیرد که همه اینها با استراتژی log پیوند می خورد تا مشخصه محرمانگی Authentication جامعیت و غیرانکارپذیر بودن براوردهسازد دراین مقاله از یک مدل جدید کنترل مبتنی بر نقش بهره گرفته ایم تا نیاز امنیتی Authorization را جهت دسترسی افراد به داده ها را برآورده سازیم میزان حساسیت این داده ها براساس برچسب هایی که به نقش ها داده شده است سنجیده می شود سپس این داده ها را براساس میزان حساسیت داده ای که دارند با الگوریتم های رمزنویسی مناسب رمزگذاری می کنیم