سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر برهمند – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، ایرا
آرش عاجل – استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور،جمهوری اسلامی ایران
مرتضی سیدیان – استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

چکیده:

وقوع پرشهای هیدرولیکی در جریانهای غلیظ ورودی به مخازن سدها و دریاچهها امری عادی محسوب میگردد. در این تحقیق با استفاده از آنالیزابعادی و روش خودتشابهی ناقص، چنین پرشهایی مورد مطالعه قرار گرفته و معادلهای جدید جهت تخمین نسبت عمقهای مزدوج پرش بدست آمدهاست. به منظور تست کارائی این معادله، از نتایج مجموعهای از آزمایشات که جهت هر دو نوع بستر صاف و زبر صورت پذیرفته است، کمک گرفته شد. نتایج آزمایشات، نشاندهنده دقت و کارایی مناسب معادله جدید بدست آمده نسبت به معادله کلاسیک میباشد. به عبارت دیگر نشان داده شد که نمیتوان از تاثیر اختلاط سیال محیطی با جریان غلیظ و همچنین از تاثیر زبری بستر بر روی مقدار نسبت عمقهای مزدج پرش، حتی در مقادیر کوچک، صرفنظر نمود