سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مسعود جباری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سیدعلی امام قریشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

در این مقاله، یک مدل دینامیکی سیگنال بزرگ برای مدولاتور الکتروجذبیدر این مقاله، یک مدل دینامیکی سیگنال بزرگ برای مدولاتور الکتروجذبیبا ساختار چند چاه کوانتومیMQW)ارائه گردیده است. با این مدل، تحلیل مشخصه های مدولاتور الکتروجذبی نظیر ضریب جذب، ضریب شکست، چرپ و توان سیگنال نوری با تغییر دربعضی از پارامترهای فیزیکی قطعه مانند طول موج سیگنال نور ورودی، میدان الکتریکی)ولتاژ بایاس معکوس(، ضریب حبس و طول قطعه امکان پذیر شده است. توان سیگنال نوری توسط روش حل عددی تفاضل متناهی حوزه زمانFDTD) مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل ارائه شده اند. افزایش یا کاهش در بعضی پارامترهای C های بیان شده در محدوده باند فیزیکی باعث بهبود برخی مشخصه های قطعه شده است. این مدل به درک ما از تاثیرپارامترهای فیزیکی روی مشخصه های مهم یک مدولاتور الکتروجذبی و در طراحی قطعه کمک مینماید