سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دکترای حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
یاسر شریفی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ر

چکیده:

تأمین ایمنی رانندگان و سایر استفاده کنندگان از راه در انواع مسیرها امری ضروری برای کارشناسان حملونقل و راه و ترابری است. نصب صحیح و اصولی تابلوها، علائم و تجهیزات ایمنی راه و جان مایی صحیح آن، موجب حرکت منظم و قابل پیش بینی ترافیک میشود و در نتیجه ایمنی رانندگان افزایش مییابد. بنابراین با توجه به نقش علائم، تابلوها و تجهیزات ایمنی راه در تأمین ایمنی رانندگان، در اینتحقیق سعی بر این است ضمن مروری اجمالی بر نکات اصولی در استقرار علائم و تابلوها و همچنین ارائه یک روش مناسب برای تعیین فاصله نصب تابلوها نسبت به عوارض موجود در مسیر، یک مدل نرم افزاری جهت شبیهسازی وضعیت علائم، تابلوها و تجهیزات ایمنی در مسیر ارائه گردد. در واقع مدلی مورد نظر است که قادر باشد با دریافت اطلاعات مربوط به مسیر و موقعیت عوارض موجود، تابلوها و علائم ایمنی مورد نیاز را در طول مسیر و در مکانهای مناسب جانمایی کند و همزمان بتواند اطلاعات مربوط به عارضه های برداشت شده و جزئیات علائم طراحی شده را به صورت خروجی ارائه دهد. بنابراین با استفاده از این نرم افزار علاوه بر اینکه جانمایی علائم بهصورت خودکار و با دقت و سرعت بالایی انجام میگیرد، طبقه بندی اطلاعات و بازبینی و بررسی مراحل انجام شده نیز به راحتی صورت گیرد. این قابلیت بهخصوص هنگامیکه حجم مطالعات انجام شده زیاد است و مرور مراحل قبلی نیازمند بازبینی و بررسی حجم زیادی از جداول و نقشه ها میباشد، بسیار مفید بوده و ضمن اینکه دقت بررسیها بیشتر میگردد، زمان و انرژی کمتری نیز صرف میشود.