سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

صادق حسنی مقدم – کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل،پژوهشگر مرکز تحقیقات شهید آ
علی رضایی مقدم – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
وحید یوسف پور – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه عبدالهی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور فریمان

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی گسترش و توسعه کارآفرینی در بستر مدیریت شهری می پردازد. با توجه به مسئولیت مدیریت شهری در فراهم کردن منابع، ایجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفرینی، در این مقاله به دو بعد مهم کارآفرینی، یعنی گرایش به کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی پرداخته شده است. مطالعات نشان میدهد اقدامات کارآفرینانه در محیط شهری می تواند در بهبود عملکرد شهری مؤثر باشد بنابراین همواره مورد توجه مدیران شهری بوده است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله ارایه مدلی مفهومی از رابطه بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد در بستر مدیریت استراتژیک شهری میباشد. در این پژوهش پس از ارایه مدلی ساده از رابطه میان کارآفرینی شرکتی و عملکرد شهری، اجزا و شاخصهای هر یک مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن به بررسی ضرورت ایجاد یکپارچگی بین کارآفرینی و مدیریت استراتژیک شهری پرداخته شد. در مدل ارایه شده، ابعاد استراتژیک مدیریت کارآفرینی و گرایش به کارآفرینی به عنوان دو بازوی اصلی کارآفرینی شرکتی مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی ارایه شده، در فضای تفکر استراتژیک که خود نیز در بستر تعامل با محیط و یادگیری از محیط معنا خواهد یافت، تبیین گردید