سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم سامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدجواد شیخ داودی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی الماسی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تلاش انسان جهت حفظ سیستمهای اقتصادی خود منجر به شکلگیری مفهوم توسعه پایدار گردید ه است . دراین میان کشاورزی به عنوان هسته فعالیتهای اقتصادی در مباحث توسعه پایدار بسیار مورد بحث قرار گرفته است . اولین قدم جهت نیل به هدف پایداری سنجش میزان پایداری می باشد تا به کمک آن بتوان میزان دستیابی به این هدف در سیستم تحت بررسی را اندازهگیری کرد. لیک مبحث پایداری مخصوصا کشاورزی پایدار همیشه مستلزم کار با فاکتورها و دادههای مبهم، غیرواضح و ناکامل می باشد. از طرف دیگر در مدل سازی فاکتورها و متغیرهای مسائل مدیریتی بالاخص پایداری نیاز به استفاده و تجمیع نظر کارشناسان و متخصصین می باشد. با توجه به توانایی سیستم – های استنتاج فازی جهت کار با دادههای مبهم و همچنین شبیهسازی نظر متخصصین، رویکرد استفاده از مدل های فازی جهت تحلیل پایداری در سالهای اخیر توسعه یافته است. در این مطالعه با توجه به شرایط ایران ، مدلی جهت ارزیابی سیستمهای تولیدی زراعی بر مبنای منطق فازی با توجه به نظر کارشناسان و مطالعات گذشته تدوین گردید . مدل مزبور دارای ۶ شاخص شامل ۱۳ فاکتور ورودی می باشد که در نهایت خروجی مدل به صورت یک عدد کمی بین صفر و یک تحت عنوان شاخص پایداری کل ظاهر می گردد. توانایی و کارایی مدل ساخته شده طی یک مطالعه موردی در دو سیستم زراعی مکانیزه گندم و ذرت در کشت صنعت شهید رجایی دزفول بررسی و مورد اثبات قرار گرفت.