سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حمید رضا وثوقی فر – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیده منا تابنده – دانشجوی دکتری عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمیدرضا جلال پور بارفروش – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله معادله دیفرانسیل تراوش در زیر سد بتن غلتکی با روش حجم محدود و شبکهبندی ساختارنیافته ی ورونوی توسط نرم افزار توانمند MATLAB با در نظرگرفتن شرط مرزی ریمن مدل شده است. به منظور اعتبارسنجی نتایج مدل عددی- ریاضی به محاسبه موردی تراوش با نرم افزار (۲۰۱۰) ۷٫۰PHASE2 پرداخته شده و نتایج بدست آمده از مرجع و مدل توسط نرم افزار آماری ۱۷ SPSSمقایسه گردیده و درصد همخوانی آنها توسط شاخص P_VALUE مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقادیر P_VALUE بزرگتر از ۰٫۹ حاصله، بیانگر دقت بسیار بالا و درصد همخوانی مناسب مدل عددی-ریاضی ارائه شده با نتایج مرجع بوده است.