سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رادفرنیا – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – دانشگاه صنعتی شریف
وحید تقی خانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – دانشگاه صنعتی شریف
سیروس قطبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – دانشگاه صنعتی شریف
بهمن بهزادی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مقاله حاضر شکل جدیدی از م عادله اصلاح شده شبه شیمیایی گوگنهایمGEM-QC که توسط ونگ و ورا ارائهشده است پیشنهاد می گردد. توسط مدل جدید اثرحجم آزاد بین ملکولهای تشکیل دهنده یک محلول بر رفتار فازی آن مطالعه می شود. این نکتته در محلولهایی که اختلاف جرم مولکولی بین اجزاء موجود آن زیاد باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است . محاسبات ا نجام شده و ) نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مدل جدید توانایی تشخیص ایزومرها و همچنین محاسبه دمای پایینی بحرانی محلول ( LCSTدر تعادل مایعمایع در محلولهای پلیمری را دارد. در مدل جدید ، اثر حجم آزاد با وارد کردن معادلات ارائه شده توسط البرو و همکارانش و کنتگرگیس و همکارانش در م دلGEM-QC مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل جدید رفتار فازی بخار
مایع در محلولهای پلیمری دوجزئی مطالعه شده است. همچنین برای پارامترهای مدل جدید تابعیت خطی با دما در نظر گرفت ه شده است. در نهایت با در نظر گرفتن قرضیاتی ساده کننده تعداد پارامترهای مدل جدید کاهش داده می شود . در نهایت نتایج بدست آمده از کار حاضر با نتایج حاصل از سایر مدلها مقایسه و خطای هر یک گزارش می شود.