سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صهبا زجاجی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد، ایران، تهران
محمدرضا کنگاوری – دانشگاه علم و صنعت ایران، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، ایران، ت
جواد حاتمی – دانشگاه تهران، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، ایران، تهر

چکیده:

مدلسازی شناختی روشی است برای شبیهسازی فرآیندهای موجود در یادگیری انسان، حل مسئله، برنامهریزی و به طور کلی آن چیزی که ما از هوشمندی میشناسیم. در کلیه تصمیماتی که انسان در زندگی میگیرد، فاکتورهای مختلفی از جمله شخصیت، هیجانات، فرهنگ و … تاثیرگذار هستند. بنابراین به منظور شبیهسازی بهتر رفتار انسان توسط ماشین، دستیابی به مدلهای محاسباتی برای این فاکتورها و اعمال آن مدلها در سیستمهای هوشمند کامپیوتری به شدت هائز اهمیت است. مدل پیشنهادی ما با مبنا قرار دادن نظریه پنج عامل شخصیت و در نظر گرفتن صفت شخصیتی اضطراب، سعی در شبیهسازی تاثیر این صفت بر رفتار انسان دارد. در این راستا، یک مدل از شخصیت بر اساس نظریه فازی ارائه شده و تاثیر اضطراب بر آستانه بازیابی از حافظه کاری مدل شده است. مدل شخصیت توسعه داده شده در معماری شناختیACT-R جاسازی شده تا قابلیت تصمیمگیری و پردازش اطلاعات بر مبنای شخصیت را به این معماری اضافه کند. مدل پیشنهادی ما طبق نظر فرد خبره در حوزه روانشناسی و مقایسه با دادههای واقعی، توانسته است تا حد قابل قبولی رفتاری شبیه انسان را تولیدکند.