سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین زادغفاری – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجا نشرقی پژوهشکده مهندسی وزارت جهادکشاور
سیما باهری –
مهدی چیت ساز –
یونس حق روان –

چکیده:

هدف از این تحقیق مقایسه بین داده های حاصل از مدل سازی عددی و نتایج تجربی سیستم تولید ازن در یک سلول استوانه ای شکل و تعمیم نتایج حاصله برای بهین هسازی ابعاد سلو لهای تولید ازن م یباشد، بدین منظور ۴ دستگاه سلول تولید ازن ب هطول های ١٠ و ١۵ سانتی متر و به فواصل تخلیه(Gap)0/5 و ۰/۷۵میلی متر ساخته شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از سیستم داد هبرداری ومدل سازی عددی، تطابق خوب این داد هها را نشان می دهد، برای سیستم های مذکور خطای متوسط۵/۳% و ماکزیمم خطا ۱۲/۱% محاسبه شده است.