سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر حقایقی – مهندس، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک
سیدحمیدرضا پسندیده – دکتر ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک
علی سرپاک – مهندس، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

چکیده:

در این تحقیق مسئله توام مکانیابی- مسیریابیLRP4 خطوط لوله انتقال گاز و ایستگاههای تقویت فشار آن باهدف کمینهسازی ریسک قطعی جریان گاز در خطوط لوله با استفاده از روشFMEA مطالعه شدهاست. تابع هدف از محاسبه مجموع حاصلضرب احتمال ریسک قطعی جریان گاز، در ضریب آشکار سازی عوامل موثر بر ریسک، ضرب در شدت اثر قطعی جریان بدست میآید. مدل ریاضی فوق با مجموعهای از دادههای فرضی به کمک الگوریتم ژنتیک حل شده است.این مدل روش سادهای را برای ارزیابی ریسک با توجه به جنبههای مسیر-مکان در خطوط لوله ارائه میکند