سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد دهقانیان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام فهیم نیا – استادیار دانشگاه تکنولوژی سیدنی

چکیده:

طرح تجارت نشر به عنوان یکی از سازوکارهای معرفی شده ذیل پروتکل کیوتو است که با هدف نیل به اهداف پروتکل در کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و انتشار گازهای گلخان های توسعه داده شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با تلفیقی از زنجیرهتامین سبز و مبحث تجارت نشر به دنبال تعیین قیمتی برای مجوزهای کربن است که در آن بتوان تضمین نمود که میزان کربن انتشار یافته در کل زنجیره تامین مورد بررسی، از سقف مجاز فراتر نرود. بدین منظور، ابتدا یک مدل دوسطحی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارائه گردیده و در انتها به منظور نشان دادن کاربردی بودن مدل به بررسی و تحلیل نمونه ای از یک زنجیره تامینواقعی به عنوان مطالعه موردی و حل مدل در مورد آن پرداخته شده است. نتایج تحلیل بر روی داد هها نشانگر این است که با تغییر در قیمت و سقف مجاز انتشار کربن م یتوان بر سیاست های تولیدی زنجیره و تصمیمات خرید و فروش کربن به صورت عمد های اثرگذار بود.