سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین علی اکبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد،
فرزاد دهقانیان – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به دنبال برنامهریزی دفاع از تسهیلات سلسله مراتبی در مواقعی است که خطر حملات تروریستی یا تخریب ناشی ازجنگ برای آنها وجود دارد. هدف مدافع، تقویت کردن تعداد محدودی از تسهیلات هر سطح است تا تاثیر بدترین حمله به تسهیلاتتقویت نشده را حداقل کند. فرض می شود که مهاجم با قطعیت، از مکان تسهیلات تقویت نشده مطلع است و برنامه حمله خود را به گونه ای ترتیب میدهد که هزینه مدافع را پس از حمله حداکثر کند. چنانچه هر کدام از تسهیلات در هر سطحی خراب شوند، مشتریان آنها مجددا به نزدیک ترین تسهیلاتی که بتوانند خدمت مورد نیاز را فراهم کنند، تخصیص می یابند. این مسأله به صورتیک مدل برنامه ریزی دو سطحی مدلسازی می شود که در آن، مدافع به دنبال تسهیلاتی است که با تقویتشان، هزینههای ناشی از حمله به تسهیلات تقویت نشده در بدترین حالت، کمینه شود. بدترین حالت حمله و تخریب تسهیلات، در مسأله مهاجم مدل می شود. برای حل مدل از روش شمارش کامل استفاده می شود که تمام ترکیبات ممکن از تقویت تسهیلات را در نظر می گیرد.مسأله مهاجم نیز به صورت بهینه از طریق CPLEX حل میشود. در انتها این مدل برای یک مثال عددی به کار برده میشود