سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نفیسه سلیمانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدمهدی سپهری – دانشکده مهندسی، مدیرگروه فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
حمید فرورش – دانشجوی دکتری صنایع

چکیده:

این مقاله یک مدل برنامهریزی ریاضی برای خوشهبندی دادهها ارائه میدهد. این مدل خوشهبندی افرازی، با رویکرد فشردگی درون خوشه و تابع هدف حداقل کردن مجموع فواصل درون خوشه ارائه میشود. مدل ارائه شده راWGSD نامیدهایم. به منظوراعتبارسنجی مدل ارائه شده از چند پایگاه دادهی حقیقی و مجازی استفاده شده است. سپس برای مقایسهی مدل پیشنهادی با مدل ارائه شده در منابع تحقیق نیز از معیار مجموع مربعات درون خوشه بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد مدل ارائه شده، دادهها را با خلوص بیشتر و خطای کمتری خوشهبندی میکند.