سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین عرب – موسسه آموزش عالی فخررازی ساوه
مرضیه علیجانی – دانشگاه پیام نورواحد پیشوا

چکیده:

یکی از اصلی ترین ویژگیها درتشخیص سرویسها درمعماری سرویس گرا قابلیت استفاده مجدد می باشد سرویسها درادامه ایده مدارات مجتمع IC نرم افزاری بهوجود آمدند اصلی ترین ایده دراین زمینه استفاده مجدد از این مدارات مجتمع نرم افزاری به منظور تولیدسیستم های پیچده و گوناگون است همانطور که با ترکیبات مختلف مدارات مجتمع سخت افزاری می توان مدارهای گوناگون و متنوعی را تولید کرد استفادهاز این مدارات مجتمع نرم افزاری نیز میتواند تولید سیستمهای نرم افزاری مختلف و گوناگونی را موجب شود قابلیت استفاده مجدد باعث کاهش چشمگیر هزینه و زمان تولید سیستمهای نرم افزاری می گردد که میتوان برای اندازه گیری آنمتریکهایی را مانندعمومیت پذیری درحرفه پیمانه ای بودن وفق پذیری همسویی با استانداردها و قابلیت کشف را ارایه نمود هدف ما دراین مقاله ارزیابی و پیاده سازی متریک هایموثر درقابلیت استفاده مجدددرمعماری سرویس گرا است که آن را با شبکه های پتری رنگی مدل نموده ایم