سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سروش روستایی – بخش مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحمیدرضا شمس دین – بخش مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از قابل یت های نرم افزار Simulink در مدل سازی و تحلیل سیستم های د ینام یکی، مدل جدیدی از موتور DC ارائه خواه دشد . در ساخت ا ی ن مدل از معادلات حالت و امکانات S-Function نرم افزارSimulink بهره گرفته شده است و مدل ارائه شده ،با مدل ماش ینDC نرم افزارSimulinkمقا یسه گشته و دقت و کارایی آن در حالات مختلف سنج یده شده ومز یت های مدل ارائه شده بررسی خواهد ش د . درنهایت با نگاه ی به سیستم های کنترل سرعت موتور DC ، مدل ارائه شده در یک سیستم کنترل سرعت، مورد آزمایش قرار خواهدگرفت