سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی ثمره صلواتی پور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرا
حمید خادم حسینی بهشتی – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهرداد پورسینا – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
شهرام عباسی – رئیستحقیقات نورد، مجتمع فولاد مبارکه، اصفهان، ایران

چکیده:

نیروی نورد پارامتر مهمی در نورد گرم است که بر کراون حرارتی، سایشی و خمشی غلتککاری و نهایتا پروفیل ورق تاثیر میگذارد. در این تحقیق به کمک دادههای اندازهگیری شده نیروی نورد وآنالیز رگرسیون به ارائه یک مدل جدید جهت پیشبینی نیروی نورد پرداخته شده است. مدل فوق نیروی نورد در هر قفسه را تابعی از عرض ورق، درصد کاهش مقطع، دمای ورودی ورق به قفسه وضخامت ورودی ورق به قفسه در نظر میگیرد. نتایج مدل حاضر با دادههای واقعی نیروی نورد مجتمع فولاد مبارکه مورد مقایسه قرار گرفت و صحت مدل مورد تائید قرا گرفت