سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهریار عصفوری – استادیار، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
رضا آذین – استادیار، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
رضا غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق به منظور تعیین شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازهای دی اکسید کربن و گاز طبیعی درمحلولهای حاوی الکترولیت و الکل، یک مدل ترمودینامیکی جدید بر مبنای برابری پتانسیل شیمیایی و استفاده از رویکردg-j برای توصیف رفتار فازی ارائه شده است. در مدل پیشنهاد شده، تئوری هیدرات واندروالس و پلتیو برای توصیف فاز هیدرات و معادله حالت والدراما- پاتل- تجا به همراه قانون اختلاط غیر وابسته به دانسیته ۱ برای توصیف فاز بخار استفاده شده است. همچنین، برای توصیف فاز آبی و تعیین فعالیت آب، از مدل ضریب فعالیت ترکیب موضعیN-Wilson-NRFو معادله مارگولز به ترتیب برای محاسبه فعالیت آب در محلولهای حاوی الکترولیت و الکل استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ترمودینامیکی جدید و مقایسه آن با مدلهای قبلی و دادههای آزمایشگاهی نشان داد که این مدل توانایی پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات گازهایی با قابلیت انحلال زیاد در فاز آبی در حضور مخلوطی از بازدارندهها را به خوبی دارد