سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

وحید مهدوی اصل – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
حسن خادمی زارع –
حسن حسینی نسب –

چکیده:

بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده محصولات ناشی از حمل و نقلهای صورت گرفته در داخل یا خارج کارخانهها میباشد.اخیرا با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی موضوع بهینهیابی سبد سرویس محصولات بیشتر مدنظر مدیران در صنایع مختلف قرارگرفته است. در این مطالعه با هدف حداقل کردن هزینههای توزیع یک مدل برنامهریزی خطی صفر و یک جدید برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با وسایل نقلیه متفاوت ارائه شده است. این مدل با توجه به نیاز موجود در صنایع غذایی کاله در شهرستان یزد ایجاد گشته و در ساخت آن شرایط دنیای واقعی مانند: موعد تحویل، هزینههای خدمتدهی با وسایل نقلیهمختلف و محدودیت حجم وسایل نقلیه و قرارگاهها اعمال شدهاند. مدل ایجاد شده در مقایسه با مدلهای موجود کاملتر میباشد. کاربرد مدل در صنایع غذایی کاله در شهرستان یزد که دارای دو قرارگاه برای پخش محصولات خود است، مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش قابل توجه هزینههای تحویل کالاها نسبت به قبل میباشد. مدل معرفی شده قابلیت استفاده در واحد توزیع کالا در دیگر صنایع را نیز دارا میباشد