سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی ترابی – دانشیار گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
محمد رضائی ملک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه ت

چکیده:

در این مقاله، یک مدل چند هدفه برای مساله طراحی انبارهای پیشذخیرهسازی جهت ایجاد آمادگی در برابر حوادث طبیعی ارائه میشود که شامل سه هدف:حداقلسازی همزمان متوسط زمان واکنش، کل هزینهها و اختلاف بین نرخ ارضای تقاضای بین هر زوجی از نقاط تقاضا است. همچنین، درصد اقلام سالم هرانبار، مسیرهای قابل استفاده در شبکه و مقدار تقاضا به تفکیک هر سناریو، در قالب یکرویکرد مدلسازی سناریو- محور در نظر گرفته میشوند. برای حلمدل پیشنهادی، از روشRLTP استفاده شده و نتایج عددی حاصله از اجرای مدل به کمک این روش گزارش میشود.