سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی انوری – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
حجت مشتاقیان – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
محمدرضا زارع – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
فاطمه زارع – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

امروزه منابع محدود داخلی از یک سو و گسترش نیروهای تأثیرگذار در محیط متلاطم خارجی از سوی دیگر، سازمانها را ملزم به استفادهی بهینه از منابع درونی و تلاش فراوان برای بقا در محیط بیرونی میکند. استفادهبهینه از منابع درونی مستلزم چشم پوشی کردن از انجام برخی از فعالیتهای درون سازمان و تأمین آن توسط دیگران است. مطالعه حاضر با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره و فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP) مدلیارائه میکند که برای تصمیم گیری در خصوص فعالیت های قابل برون سپاری و تعیین استراتژی مناسب جهت برون سپاری کاربرد دارد. جهت پیاده سازی مدلحاضر، تصمیم برونسپاری فعالیت بازرسی و نظارت برلوازم اندازه گیری در شرکت توزیع برق شیراز مورد بررسی قرار گرفته است.