سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی رحیمدل میبدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه یکی ازمهمترین اهداف اساسی سازمان ها انتخاب تامین کنندگان مناسب است و برای رسیدن به این هدف می بایست با تدوین و تعریف شاخصهای مناسب درسطوح مختلف زنجیره تامین یک سیستم ارزیابی عملکرد را تدوین نمود این تحقیق با ارایه یک مدل تصمیم گیری گروهی برای رازیابی تامین کنندگان محصول یک سازمان می پردازد که شرایط تامین کنندگان آن درهر دوره زمانی تغییر می کند دراین مدل تمامی ارزیابیهای با متغیرهای کلامی و اعداد فازی ذوزنقه ای درنظر گرفته شدهاست و پس از تعیین معیارهای تصمیم گیری میزان اهمیت هرکدام از تامین کنندگان درهردوره زمانی با استفاده از روش TOPSIS فازی محاسبه میگردد سپس با درنظر گرفتن محدودیت های سازمان و تامین کنندگان و همچنین عدم قطعیت درمیزان تقاضای محصولات بهینه سازی میزان سفارشات با راایه یک مدل برنامهریزی خطی انجام می شود روش پیشنهادی این تحقیق درمقایسه با سایر روشهای انجام شده کامل تر بوده و مبنای مناسبی درتخصیص سفارشات به تامین کنندگان است