سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سهراب دل انگیزان – دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد، مرکز مطالعات اقتصا

چکیده:

بررسی رابطه تورم و بیکاری در اقتصاد زمینه پرچالشی از موضوعات اقتصاد کلان است که بسیاری از افراد برنده جایزه نوبل در این زمینه مطالعه کرده اند. هر چند امروزه از دیدگاه نظری عواملی اصلی مؤثر بر تورم و بیکاری و نی نحوه تأثیر این عوامل شناخته شده ایت، ولی نتایج متفاوتی کارهای تجربی، نشان از تنوع در نگرش و تازه بودن موضوع برای مطالعات بیشتر دارد. مطالعه حاضر به منظور معرفی یک مدل تصحیح – خطای پیشنهادی صورت گرفته است. این مدل می تواند بخش مناسبی از تغییرات ساختاری و تصحیحی بیکاری را به صورت نرخ و سطح توضیح دهد. در این مدل عوامل ساختاری بازار کار، طرف عرضه و طرف تقاضا با یکدیگر در یک شکل خلاصه شده معرفی گردیده اند. روش مطالعه تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر براوردهای اقتصاد سنجی است. مهمترین نتیجه برازش این مدل برای ایران نشان می دهد که رابطه تورم و بیکاری در کوتاه مدت معکوس بوده و در بلند مدت هر چند با شیبی عمودی تر، مجدداً ما شاهد یک رابطه منفی بین تورم و بیکاری خواهیم بود. این در حالی است که نرخ رشد پول واقعی به عنوان عامل کوتاه مدت اثر هرچند بسیار کوچک ولی معکوس را بر بیکاری برجای می گذارد.