سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، واحد بینالملل دانشگاه فردوسی مش
علی اصغر میری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه ف
حمیده رضوی – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به نقش و اهمیت کلیدی آرایش پویای تجهیزات و سایتهای دفاعی در صحنه نبرد، این مقاله به ارائه یک رویکردبرنامهریزی ریاضی برای تخصیص مناسب تسلیحات هر ناوگروه به اهداف معین میپردازد. در این مقاله فرض بر این است که ناوگروههای مشخصی وظیفه مقابله با اهداف مهاجم را بر عهده دارند. هر ناوگروه شامل یک مرکز فرماندهی و تعدادی حامل (با انواع مختلف سلاحهای پرتابهای) است که ناوگروه نیز به نوبه خود تحت کنترل مرکز مدیریت نبرد قرار دارد تا یکپارچگی شبکه محقق شود. در این رویکرد، موقعیت ناوگروهها، حاملهای سلاح، سرعت حرکت حاملها، نوع سلاحهای هر حامل، برد پرتابهها، احتمالانهدام اهداف توسط تسلیحات، موقعیت پیشبینی شده آتی اهداف و شاخص انهدام مطلوب هر یک از اهداف در نظر گرفته شده است. رویکرد فوق شامل یک مدل برنامهریزی خطی مختلط برای بهینهسازی تخصیص تسلیحات ناوگروهها به اهداف میباشد. در انتها، یک مثال موردی ارائه و حل شده و نتایج آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است