سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنیه توکلی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه زنجان
آرش محمدی – کارشناس ارشدمدیریت ساخت

چکیده:

استفاده از تعداد بهینه ماشین آلات، نقشی مهم در بهره وری پروژه های عمرانی بر عهده دارد. روشهای متعددی جهت تخصیص ماشین آلات به فعالیتهای یک پروژه وجود دارد. مقاله حاضر با ارائه یک مدل مفهومی ریاضی امکان تصمیم گیری برای اعمال بهترین شرایط تخصیص ماشین آلات در پروژه را برای پیمانکاران فراهم می سازد. در مدل ارائه شده با اعمال اهداف و نیز محدودیتهای منطقی و قراردادی، با تعریف یک مدل برنامه ریزی خطی ٬ تعداد ٬ نوع و زمان تخصیص ماشین آلات گروه های مختلف اجرایی تعیین می شوند. در مدل تعریف گردیده در این پژوهش با درنظر گرفتن عدم قطعیت در برآوردهای معمول، از اعداد فازی جهت تحلیل مدل استفاده گردیده است. به جهت تحلیل مدل، از نرم افزار LINGO استفاده گردیده است. مدل در یک مطالعه موردی واقعی به کارگیری شده و نتایج قابل قبولی از آن استخراج شده است.