سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واح
سعداله ابراهیم نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رضا توکلی مقدم – استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این مطالعه ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی به منظور حل مسائل تصمیم گیری گروهی می باشد که نظرات تصمیم گیرندگان به صورت ساختارهای ارجحیتی فازی، ارجحیتی حاصلضربی و تابع مطلوبیت ارائه شده است. به منظور حداقل کردن تفاوت میزان اهمیت گزینه ها با توجه به نظرات اغدام شده و نظرات انفرادی هر یک از تصمیم گیرندگان یک مدل برنامه ریزی آرمانی خطی ارائه شده که ضمن ادغام نظرات تصمیم گیرندگان وزن هر یک از گزینه های موجود در مسله تصمیم را بدست می آورد. در انتها یک مثال برای نشان دان قابلیت عملی این مدل ارائه شده است.