سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرزانه امیری فرد – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی ستاک – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این مقاله، هماهنگی بین دو مولفه مهم از زنجیره تامین یعنی حملونقل و موجودی را در نظر میگیرد. اثرات این هماهنگی در هزینههای یک سیستم توزیع در زنجیره تامین سه سطحی که شامل یک کارخانه، چندین مرکز توزیع و مجموعهای از مشتریان می باشد، بررسی میشود و یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط برای کل سیستم ارائه میشود. همچنین امکان حمل درون سطحی ۲ چندین نوع محصول در سطح دوم که مراکز توزیع قرار گرفتهاند، نیز در مدل گنجانده شده است. پس از کدنویسی مدل ارائه شده با نرم افزارGAMS و حل مسائل با پارامترهای مختلف، نتایج به دست آمده نشان داده شده است.