سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عباس احمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت
عنایت اله معلمی –
عباس افرازه –
ناصر باقری مقدم – کمیسیون انرژی شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری

چکیده:

توسعه فناوریهای نوظهور تنها به معنی تغییرات فنی نبوده و با داشتن ابعاد اجتماعی اقتصادی و فرهنگی گذار فناورانه معنای شکل گیری یک نظامهای فناورانه را به خود می گیرند شکل گیری این نظام نوآوری فناورانه به صورت خودبخودی رخ نمی دهد و نیازمند مداخله هوشمندانه سیاستگذاران جهت تسهیل آن است این مداخله هوشمندانه با تصمیم گیری براساس شناسایی موانع و محرکهای موجود درمسیر شکل گیری نظام نوآوری انجام می شود با شناسایی موانع و محرکهای اثرگذار یا به اصطلاح سنجش عملکرد نظام نواوری فناورانه می توان به اعمال سیاست هایی برای تضعیف اثرمخرب موانع و تقویت اثرسازنده محرکها اقدام نموده و پیمودن مسیر گذار فناورانه را شتاب بخشید این مقاله به دنبال ارایه مدلی است که به کمک آن بتوان این موانع و محرک ها را به طور جامعه شناسایی کرد این مدل هم به نگاشت عملکردی به معنی تعیین کمی میزان موفقیت توسعه فناوری درابعاد مختلف پرداخته و هم به تحلیل عملکردی به معنی شناسایی موانع و محرک های یاثرگذار برتوسعه فناوری می پردازد.