سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن خالقی – شرکت برق منطقه ای زنجان
وحید پروین – دانشگاه صنعتی شریف
امیر قائدی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

انجام مطالعات مختلف در سیستم قدرت مستلزم مدل – سازی المانهای مختلف از جمله ترانسفورماتورها می باشد . مدلهای متنوعی برای بررسی رفتار ترانسفورماتور در هنگام بروز حالتهای گذرا به منظور حفاظت از آنها در برابر اضافه ولتاژهای ایجاد شده پیشنهاد شده است. روشهای موجود در تحلیل حالتگذرای ترانسفورماتورها به دو دسته مدل سازی فیزیکی و جعبه سیاه تقسیم بندی می شوند . که دراین مقاله مدلی برمبنای مدلسازی جعبه سیاه، ارائه شده که قابلیت به کارگیری واستفاده در مطالعه حالتهای گذرا با فرکانس -های ۱۰۰ کیلوهرتز تا ۳ مگاهرتز را دارد. برای تعیین این مدلتعدادی آزمایش انجام شده و کلیه پارامترهای مدل از جمله ظرفیتهای خازنی، اندوکتانسها و مقاومتها به دس ت می -آیند. مدل پیشنهادی قادر است مشخصههای امپدانسی و یاادمیتانسی دیده شده ازپایانههای ترانسفورماتوررا با اتصالات مختل فتا فرکانس تقریبا ۳ مگاهرتز نشان دهد . این مدلهمچنین در نمایش مشخصه موج انتقالی صاعقه به طرف ثانویه مناسب میباشد. دقت و اعتبار مدل پیشنهادی با به کارگیری یک ترانسفورماتورتکفاز و اعمال شرایط مشابه موج ضرب ه و مقایسه نتایج دیده شده در عمل با مقادیر به دست آمده از مدل نشان داده شده است.